Spory transnarodowe: postępowania sądowe & arbitraż inwestycyjny oraz handlowy

Nowelizacja wytycznych IBA w/s konfliktów interesów

Jak powszechnie wiadomo, w 2004 r. International Bar Association (IBA) przyjęło reguły dotyczące konfliktów interesów w ramach międzynarodowych postępowań arbitrażowych (link).

„Kodyfikacja” zasad dotyczących bezstronności, niezależności oraz obowiązku ujawnienia ustanowiła w miarę jednolity standard w arbitrażu międzynarodowym, zarówno handlowym, jak i inwestycyjnym.

Jak podaje Global Arbitration Review (GAR), IBA niedawno przyjęło poprawki do Wytycznych.

Tekst znowelizowanej wersji Wytycznych nie został jeszcze opublikowany, ale najważniejsze zmiany zostały przedstawione podczas dorocznej konferencji IBA (Tokio, 19-24 października 2014 r.) (link).

Zgodnie z relacją GAR, jedną z kwestii, którą porusza znowelizowana wersja Wytycznych jest udział podmiotów zewnętrznych w finansowaniu postępowań arbitrażowych (third-party funding), który został wspomniany w poście poniżej.

Zob. więcej: Sebastian Perry, IBA to Approve Revised Guidelines on Conflicts of Interest, Global Arbitration Review, 21 października 2014 r. (aktualizacja: 23 października 2014 r.) (link).

Zabezpieczenie kosztów arbitrażu w przypadku finansowania powoda przez osoby trzecie

Prawdopodobnie po raz pierwszy w historii inwestycyjnych postępowań arbitrażowych trybunał ICSID nakazał powodowi finansowanemu przez podmiot zewnętrzny zabezpieczenie kosztów postępowania.

Chodzi o sprawę RSM Production Corporation v. Saint Lucia (ICSID Case No. ARB/12/10)  (link).

13 sierpnia 2014 r. trybunał ICSID nakazał amerykańskiej spółce paliwowej RSM zdeponowanie USD 750,000 celem zabezpieczenia ewentualnego pokrycia kosztów postępowania przeciwko karaibskiej wyspie St. Lucia.  Trybunał stwierdził, że dotychczasowe postępowanie RSM przeciwko sąsiadowi St. Lucia – wyspie Grenada – uzasadnia zastosowanie środków zabezpieczających przewidzianych przez Artykuł 47 Konwencji ICSID oraz Regułę 39(1) Postępowań Arbitrażowych ICSID.  Jeden z członków Trybunału wyraził sprzeciw.

Natomiast większość Trybunału uznała, że ponieważ RSM dotychczas nie wykonywała postanowień oraz orzeczeń trybunałów arbitrażowych, istnieje obawa, że również w tym przypadku zachowa się podobnie.

Większość Trybunału zwróciła również uwagę na fakt finansowania RSM przez podmiot zewnętrzny (ang. third party funding).  Zdaniem większości Trybunału, fakt udziału podmiotu trzeciego w finansowaniu postępowania uzasadnia obawę, że RSM nie będzie honorowała orzeczenia zasądzającego koszty postępowania, ponieważ istnieje prawdopodobieństwo, że podmiot finansujący będzie unikał odpowiedzialności za koszty postępowania.

Jak zostało wspomniane, jeden z arbitrów (Edward Nottingham) wyraził sprzeciw przeciwko podjętej przez Trybunał decyzji.  Natomiast kolejny z arbitrów (Gavan Griffith QC) – będący w większości – sporządził „dodatkową” opinię popierającą zdanie większości.  Decyzja wraz z opinią Gavan’a Griffith’a dostępna jest tu: link.

Zdaniem Griffith’a, w tego typu sporach strona pozwana – czyli państwo – powinna zawsze mieć możliwość uzyskania kosztów w stosunku do strony powodowej, która jest w danym przypadku finansowana przez podmiot zewnętrzny.  Powód mógłby być zwolniony z tego obowiązku po zademonstrowaniu możliwości ewentualnego pokrycia kosztów postępowania strony przeciwnej.   (Zob. Jarrod Hepburn, In ICSID opinion, Gavan Griffith says third-party funded claimants should show ability to pay future costs awards – or be forced to post funds upfront, IAReporter, 27 sierpnia 2014 r.  (link))  W odpowiedzi na tę “dodatkową” opinię, inwestor wniósł o wyłączenie arbitra.  (Zob. Jarrod Hepburn, Investor moves to disqualify arbitrator on the basis of recent comments on third-party funding of arbitration claims, IAReporter, 10 września 2014 r. (link))  Sprawa jest w toku.

Więcej: Clemmie Spalton, St Lucia wins security at ICSID, GAR, 26 sierpnia 2014 r. (link).

Arbitraż inwestycyjny przed MTS: Argentyna vs. USA

7 sierpnia b.r. Argentyna złożyła w Sekretariacie Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości (MTS) w Hadze pismo mające na celu rozpoczęcie postępowania przeciwko USA dotyczącego „decyzji podjętych przez sądy amerykańskie w kwestii restrukturyzacji argentyńskiego długu publicznego,” próbując tym samym ustanowić jurysdykcję MTS w oparciu o Artykuł 38(5) Regulaminu MTS (link).  Argentyna uważa, że USA – poprzez wspomniane decyzje sądowe – naruszyły jej immunitet jurysdykcyjny.   Wydaje się, że orzeczenie, które prawdopodobnie zmotywowało Argentynę do podjęcia tej strategii procesowej to m.in. decyzja Sądu Najwyższego US w/s BG Group PLC v. Republic of Argentina (link).

Nowy regulamin LCIA

London Court of International Arbitration przyjął nowy regulamin, który będzie obowiązywał od 1 października 2014 r. (zob. link).

Europejska Federacja Prawa Inwestycyjnego i Arbitrażu (EFILA)

W Brukseli 1 lipca b.r. rozpoczęła działalność Europejska Federacja Prawa Inwestycyjnego i Arbitrażu (ang. European Federation for Investment Law and Arbitration – EFILA).  Federacja, mająca formę think-tank’u, zamierza być główną platformą reprezentującą interesy użytkowników arbitrażowych mechanizmów rozwiązywania sporów inwestor-państwo na poziomie europejskim.   Nikos Lavranos – Sekretarz Generalny EFILA – zadeklarował, że platforma ta ma na celu „zrównoważenie” dyskusji n/t arbitrażu inwestycyjnego, umożliwiając m.in. ustosunkowanie się do aktualnej medialnej krytyki tego mechanizmu rozwiązywania sporów (zob. „Supporters of Investment Arbitration Launch EU Think Tank”, Global Arbitration Review, 7 lipca 2014 r., link poniżej).  EFILA planuje również aktywność publikacyjną oraz informacyjną, w tym organizację sesji naukowych oraz dorocznych konferencji.

Członkowie instytucjonalni-założyciele EFILA to: White & Case, Shearman & Sterling, Linklaters, Luther (Niemcy) oraz Mannheimer Swartling (Szwecja).  Partnerzy tych firm zasiadają w radzie wykonawczej razem z przedstawicielami Herbert Smith Freehills, Quinn Emanuel Urqhart & Sullivan, Norton Rose Fulbright oraz NautaDutilh.  Rada doradcza federacji obejmuje: prawników korporacyjnych Shell, Sanofi oraz Achmea; fińskich, węgierskich oraz polskich prawników rządowych; przedstawicieli Stałego Sądu Arbitrażowego w Hadze, Międzynarodowego Trybunału ds. Roszczeń Iran-USA w Hadze oraz Międzynarodowej Izby Gospodarczej w Paryżu; a także przedstawicieli akademii (Loukas Mistelis, Queen Mary, University of London).  Istotną rolę w powstaniu EFILA odegrali: Gerard Meijer (NautaDutilh w Rotterdamie oraz Sekretarz Generalny P.R.I.M.E. Finance) oraz Nikos Lavranos (przez ostatnie cztery lata starszy doradca holenderskiego ministerstwa spraw zagranicznych w/s negocjowania traktatów inwestycyjnych).

System arbitrażowego rozwiązywania sporów inwestor-państwo rodzi wiele kontrowersji.  Negocjowane od czerwca 2013 r. przez Komisję Europejską porozumienie dotyczące handlu i inwestycji pomiędzy UE a USA – Transatlantyckie Partnerstwo w dziedzinie Handlu i Inwestycji (ang. Transatlantic Trade and Investment Partnership – TTIP) – wzbudza bardzo duże zainteresowanie publiczne.  W połowie marca rząd Republiki Niemiec wyraził swoje negatywne stanowisko dla wprowadzenia arbitrażu inwestor-państwo do TTIP, stwierdzając, że z perspektywy Niemiec amerykańscy inwestorzy w UE mają zapewnioną wystarczającą ochronę prawną w sądach krajowych.   Zdanie krytyczne wyraziła także Francja.  Inne środowiska również zgłosiły swoje wątpliwości.  W odpowiedzi na zainteresowanie społeczne, Komisja Europejska otworzyła w marcu b.r. konsultacje publiczne dot. mechanizmu rozwiązywania sporów inwestor-państwo w TTIP.  EFILA uczestniczy w tych konsultacjach.

Jak podkreślił Sekretarz Generalny EFILA, „nikt nie twierdzi, że obecny system rozwiązywania sporów inwestor-państwo jest idealny.  System ten, jeśli chce przetrwać, musi ewoluować.  EFILA uważa, że wiele argumentów krytycznych, które pojawiają się w debacie jest opartych na błędnych założeniach oraz nieścisłościach i dlatego wymagają pogłębionej analizy”.

EFILA:

Rada wykonawcza EFILA:

Yas Banifatemi, Shearman & Sterling, Paris

Markus Burianski, White & Case, Frankfurt

Richard Happ, Luther, Cologne

Stephen Jagusch, Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, London

Nikos Lavranos, EFILA secretary-general

Gerard Meijer, NautaDutilh, Rotterdam

Patricia Nacimiento Norton Rose Fulbright, Frankfurt

Jakob Ragnwaldh, Mannheimer Swartling, Stockholm

Daniella Strik, Linklaters, Amsterdam

Matthew Weiniger QC, Herbert Smith Freehills, London

Rada doradcza EFILA:

Frank ter Borg, manager of public affairs at Achmea

Jean-Guy Carrier, former secretary-general of the International Chamber of Commerce

Brooks Daly, deputy secretary-general at the Permanent Court of Arbitration in The Hague

Alexander de Daranyi, director and head of finance law at Sanofi in Paris

Emmanuel Gaillard, partner at Shearman & Sterling in Paris

Levente Gazdag, counsellor at the Ministry of Foreign Affairs of Hungary

Hans van Houtte, president of the Iran-United States Claims Tribunal in The Hague

Loukas Mistelis, professor at Queen Mary, University of London

Davide Rovetta, of counsel at Grayston & Company in Brussels

Kimmo Siniviuori, commercial counsellor at the Ministry of Foreign Affairs of Finland

Karol Tofil, senior expert at the Ministry of Economy of Poland

Arjan Waayer, senior legal counsel at Shell

Sekretariat EFILA:

Nikos Lavranos (secretary-general)

Blazej Blasikiewicz (general manager)

Lukasz Gorywoda (general manager)

Członkowie-założyciele EFILA:

White & Case

Luther

Mannheimer Swartling

Linklaters

Shearman & Sterling

Pozostali członkowie EFILA:

Achmea

Herbert Smith Freehills

NautaDutilh

Więcej informacji na: (link) oraz (link) (wymaga subskrypcji)

Raport UNCTAD n/t rozwiązywania sporów inwestor-państwo: USA & UE

Od czerwca 2013 r. Komisja Europejska (Komisja) negocjuje porozumienie dotyczące handlu i inwestycji pomiędzy UE a USA: Transatlantyckie Partnerstwo w dziedzinie Handlu i Inwestycji (Transatlantic Trade and Investment Partnership, TTIP), o którym pisano poniżej (zob. m.in. link).  Niedawno (czerwiec 2014 r.) UNCTAD opublikowała raport przedstawiający aktywność USA oraz państw członkowskich UE na forach rozwiązywania sporów inwestor państwa: link.  Raport dostarcza wiele ciekawych danych, które warto tu przytoczyć.  Główne wnioski to:

Po pierwsze, zarówno USA, jak i państwa członkowskie UE mają rozbudowaną, lecz niejednolitą siatkę traktatów inwestycyjnych:

(a)      Podczas gdy USA zawarły dwustronne umowy inwestycyjne (BIT-y) z 57 państwami, państwa członkowskie UE są sygnatariuszami 1228 umów z państwami spoza UE (extra-UE BIT-y).

(b)      W ramach UE liczba extra-UE BIT-ów per państwo członkowskie nie rozkłada się jednolicie: Niemcy są stronami 114 takich umów, a Irlandia nie zawarła do tej pory żadnej.

(c)      USA zawarły BIT-y z 9 „nowymi” państwami członkowskimi UE.

Po drugie, inwestorzy pochodzący z USA i UE są aktywnymi użytkownikami mechanizmu rozwiązywania sporów inwestor-państwo:

(d)      75% wszystkich pozwów inwestor-państwo pochodzi z USA oraz UE.

(e)      Jeśli chodzi o aktywność inwestorów z UE, to prym wiodą inwestorzy ze „starych” państw członkowskich: 75% pozwów wywodzących się z UE zostało wniesione przez inwestorów z Holandii, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, Włoch oraz Hiszpanii.

Po trzecie, patrząc od strony pozwanego państwa, narażenie na roszczenia ze strony inwestora jest zróżnicowane:

(f)      Do tej pory zostało zainicjowanych 16 spraw przeciwko USA; żadna z tych spraw nie została wniesiona przez inwestora z państwa członkowskiego UE.

(g)      Państwa członkowskie UE wystąpiły po stronie pozwanej w 117 sprawach; 25% tych spraw zostało wytoczonych przeciwko Republice Czech.  Niektóre z państw członkowskich (np. Austria, Dania i Finlandia) nie musiały się nigdy mierzyć z inwestorem na forum arbitrażowym.  88 z wspomnianych 117 spraw to spory powstałe w oparciu o intra-UE BIT-y (tzn. BIT-y pomiędzy państwami członkowskimi, zob. post z 25 stycznia 2014 r.).

Hello world! Please add at least one Widget in "Appearance → Widgets" to Footer Sidebar #1
Copyright © freshface 2013