Spory transnarodowe: postępowania sądowe & arbitraż inwestycyjny oraz handlowy

GAR Awards 2015—EFILA

25 lutego 2015 r. w Waszyngtonie ogłoszono zwycięzców GAR Awards.  Jednym z nich (jako „runner-up,” razem z Young ICCA), jest EFILA (European Federation for Investment Law and Arbitration), której miałem przyjemność być General Manager.  Informacja o 2015 GAR Awards: (link)

Po inauguracyjnej Konferencji EFILA

W piątek (23 stycznia b.r.) odbyła się inauguracyjna konferencja European Federation for Investment Law and Arbitration (EFILA) w Londynie (Senate House), na której mówiłem  na temat trendów charakteryzujących nowo-zawarte traktaty dotyczące ochrony inwestycji (link)

Konferencja zgromadziła ponad 150 uczestników.  Tematyka konferencji jest na tyle ważna społecznie, że przyciągneła demonstrację przeciwników TTIP.  Konferencji dużo miejsca poświęcił GAR (link).

UPDATE: Nikos Lavranos, EU Law and Investment Law: Two Worlds Apart?, Kluwer Arbitration Blog, 28 stycznia 2015 r. (link)

Inauguracyjna konferencja EFILA (23 stycznia 2015, Londyn)

Inauguracyjna konferencja Europejskiej Federacji Prawa Inwestycyjnego i Arbitrażu (European Federation for Investment Law and Arbitration – EFILA) odbędzie się już wkrótce, 23 stycznia b.r., w Londynie.  Program konferencji oraz dodatkowe informacje dostępne są tu: (link).

Konwencja dot. jawności w traktatowych sporach inwestor-państwo przyjęta

W wielu miejscach na tym blogu wspominano o pracach UNCITRAL nad Konwencją dotyczącą jawności w traktatowych sporach inwestor-państwo (link) (link) oraz związanym z tym rejestrem jawności postępowań arbitrażowych (link).

Warto więc odnotować, że Zgromadzenie Generalne ONZ przyjęło Konwencję 10 grudnia 2014 r. (link)

Akces do Konwencji będzie otwarty od 17 marca 2015 r. i formalnie rozpocznie się w Port Louis na Mauritiusie.  Stąd też nazwa tego instrumentu prawnego: Konwencja mauretańska dotycząca jawności (link).

UE zatwierdziła Konwencję haską o umowach dotyczących jurysdykcji

4 grudnia 2014 r. Rada UE zatwierdziła przystąpienie UE do Konwencji haskiej z 30 czerwca 2005 r. o umowach dotyczących jurysdykcji (właściwości sądu) (link).  Tym samym UE może złożyć dokument przystąpienia w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Królestwa Niderlandów, które jest depozytariuszem Konwencji.  Konwencja wejdzie w życie po trzech miesiącach od zdeponowania dokumentu przystąpienia.

Zgodnie z preambułą decyzji zatwierdzającej przystąpienie UE do Konwencji, instrument ten „istotnie sprzyja autonomii stron międzynarodowych transakcji handlowych oraz większej przewidywalności rozstrzygnięć sądowych dotyczących takich transakcji.  W szczególności Konwencja zapewnia stronom niezbędną pewność prawa, która przejawia się poprzez poszanowanie zawartej przez nie umowy dotyczącej właściwości sądu, oraz poprzez to, iż orzeczenie wydane przez wskazany w niej sąd będzie mogło zostać uznane i wykonane w postępowaniach międzynarodowych”.  (Preambuła, (2).)

Jeśli chodzi o alokację kompetencji między poziomem UE a poziomem państw członkowskich, to „[p]odpisując Konwencję, Unia oświadczyła, zgodnie z art. 30 Konwencji, że ma kompetencje we wszystkich sprawach w niej uregulowanych. W związku z tym państwa członkowskie będą związane Konwencją w wyniku jej zatwierdzenia przez Unię”.  (Preambuła, (6).)  Tak więc wszystkie państwa członkowskie UE (z wyjątkiem Danii, która zgodnie z art. 1 i 2 Protokołu nr 22 w sprawie stanowiska Danii, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, nie uczestniczy w przyjęciu omawianej decyzji i nie jest nią związana ani jej nie stosuje) oraz Meksyk (który przystąpił do Konwencji 26 września 2007 r.) będą związane Konwencją.

Konwencja (link) została przyjęta na 20-tej sesji Haskiej Konferencji Prawa Prywatnego Międzynarodowego – organizacji międzynarodowej utworzonej w 1893 r. i mającej swoją siedzibę, jak sama nazwa wskazuje, w Hadze (link).  Konferencja, licząca 77 państw członkowskich (plus UE), przyjęła do tej pory 38 konwencji dotyczących różnych gałęzi prawa.  Polska, od 1984 r., jest członkiem Konferencji.

Nowi sędziowie MTS

6 listopada 2014 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ oraz Rada Bezpieczeństwa wybrały czterech sędziów Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze (MTS).

Sędziowie, o których mowa to: Mohamed Bennoun (Maroko) i Joan E. Donoghue (USA) – ponownie wybrani, oraz James Richard Crawford (Australia) i Kirill Gevorgian (Federacja Rosyjska) – wybrani po raz pierwszy.

Sędziowie zostali wybrani na okres 9 lat – ich kadencja rozpocznie się 6 lutego 2015 r.

MTS to główny organ sądowy ONZ, ustanowiony w 1945 r.  Jego jurysdykcja obejmuje spory między państwami.

MTS liczy 15 sędziów, a co trzy lata wybierana jest 1/3 jego składu.  Dopuszczalna jest reelekcja.

Kandydatów na sędziów zgłaszają „grupy narodowe” Stałego Trybunału Arbitrażowego w Hadze, wchodzące w skład „Members of the Court”, składające się z osób desygnowanych przez dane państwo członkowskie Trybunału (link).

Zgodnie z relacją prasową MTS, wybór piątego sędziego nie doszedł do skutku, ponieważ żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej większości głosów (link).

UPDATE 1: 17 listopada 2014 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ oraz Rada Bezpieczeństwa wybrały piątego sędziego MTS.  Jest nim Patrick Lipton Robinson (Jamajka) (link).

UPDATE 2:  Zaprzysiężenie nowych sędziów odbędzie się 6 lutego 2015 r. (godz. 10:00) – transmisja będzie dostępna na stronie MTS (link).

Hello world! Please add at least one Widget in "Appearance → Widgets" to Footer Sidebar #1
Copyright © freshface 2013