Konwencja dot. jawności w traktatowych sporach inwestor-państwo przyjęta

W wielu miejscach na tym blogu wspominano o pracach UNCITRAL nad Konwencją dotyczącą jawności w traktatowych sporach inwestor-państwo (link) (link) oraz związanym z tym rejestrem jawności postępowań arbitrażowych (link).

Warto więc odnotować, że Zgromadzenie Generalne ONZ przyjęło Konwencję 10 grudnia 2014 r. (link)

Akces do Konwencji będzie otwarty od 17 marca 2015 r. i formalnie rozpocznie się w Port Louis na Mauritiusie.  Stąd też nazwa tego instrumentu prawnego: Konwencja mauretańska dotycząca jawności (link).

No Comments

Post a reply

Hello world! Please add at least one Widget in "Appearance → Widgets" to Footer Sidebar #1
Copyright © freshface 2013