Jawność arbitrażowych postępowań inwestycyjnych: Ekwador

Brak jawności postępowań arbitrażowych jest krytykowany z wielu stron.  Trzeba jednak pamiętać, że poziom otwartości postępowań (lub jej braku) nie jest jednorodny.  W praktyce mamy do czynienia z całym spektrum rozwiązań: od zastrzeżenia całkowitego „confidentiality” (w tym np. korzystanie z „secure encryption technologies” w celu zabezpieczenia komunikacji między stronami i trybunałem w sprawie Vatenfall v. Germany (II) (ICSID): link), poprzez wypuszczenie do sfery publicznej lakonicznej informacji n/t istnienia postępowania oraz zaangażowanych w nie stron, aż do pełnej dostępności (wybranych) dokumentów oraz live streamingu rozpraw (czasami również rejestrowanego i dostępnego też później; zob. Bilcon v. Canada (UNCITRAL): link oraz Mesa Power Group v. Canada (UNCITRAL): link).

Wiele rozwiązań przewiduje Konwencja UNCITRAL dotyczącą jawności w traktatowych sporach inwestor-państwo (zob. więcej na tym blogu: link).

Niezależnie od tych „globalnych” trendów, warto w tym miejscu wspomnieć o „lokalnym” mechanizmie, który wypracowano w Ekwadorze.  W Ekwadorze, w formie swojego rodzaju „instytucjonalnego disclosure”, Prokurator Generalny przedstawia szczegółową informację n/t międzynarodowych postępowań arbitrażowych i sądowych, w których reprezentuje państwo.  Z komunikatu opublikowanego 27 lipca b.r. można się wiele dowiedzieć n/t postępowań, które Ekwador prowadzi m.in. z Chevron, Occidental, Perenco oraz Burlington Resources.  Komunikat uwzględnia również zawiadomienia o potencjalnych sporach na podstawie BIT-ów: od maja 2014 r. około 10 inwestorów zgłosiło rządowi Ekwadoru taką informację.  Komunikat Prokuratora dostępny jest tu: link.

Rzut okiem na rozwiązania instytucjonalne dotyczące jawności inwestycyjnych postępowań arbitrażowych w Ekwadorze jest uzasadniony, ponieważ państwo to—podobnie jak Polska—bardzo często występuje po stronie „respondenta”.  Pomimo podobnej sytuacji procesowej, podejście do jawności różni się między tymi państwami w sposób znaczący.

Chociaż postępowania w których Ekwador jest stroną w praktyce charakteryzują się różnym stopniem jawności, wspomniane „instytucjonalne disclosure” dostarcza pełnej informacji n/t ilości postępowań (oraz ich charakteru), w które państwo to jest zaangażowane.  W Polsce podobny mechanizm informacyjny nie został jeszcze wypracowany, dlatego też brak pewności w ilu (i w jakich) sprawach Polska występuje po stronie respondenta.  Konserwatywne podejście Polski do kwestii jawności inwestycyjnych postępowań arbitrażowych ilustruje też niechęć do upubliczniania przez odpowiedzialne ministerstwa orzeczeń arbitrażowych, które je dotyczą—z tego powodu zainteresowane podmioty (głównie NGOs) zaczęły występować do sądów administracyjnych, żądając udostępnienia orzeczeń jako chronionej prawnie „informacji publicznej”: link .

No Comments

Post a reply

Hello world! Please add at least one Widget in "Appearance → Widgets" to Footer Sidebar #1
Copyright © freshface 2013