Johnny Veeder QC will deliver the Second Annual EFILA Lecture (9/11/2016)

On 9 November 2016 renowned arbitrator Johnny Veeder QC will deliver the 2nd Annual EFILA Lecture 2016 entitled “The Phoenix to emerge from the ashes of TTIP and CETA: an international appellate court for investment disputes in Europe …”  The event will be held at the Press Club in Brussels.  For more details download the flyer.

Registration is required.  The registration fee is €40 excl. VAT, total €51,78.  You can pay and register here.

 

Applicable Law in the International Arbitration—konferencja (20/11/2015)

20 listopada b.r., na Uniwersytecie Śląskim, odbędzie się konferencja „Applicable Law in the International Arbitration”.

Konferencja będzie dotyczyła zagadnień prawa prywatnego międzynarodowego w arbitrażu, takich jak: prawo właściwe dla umowy o arbitraż, stosowanie prawa materialnego w postępowaniu arbitrażowym, rola lex mercatoria w arbitrażu, arbitraż ex aequo et bono, stosowanie przepisów bezwzględnie obowiązujących w arbitrażu międzynarodowym oraz zachowanie reguły porządku publicznego w różnych jurysdykcjach.

Więcej informacji: link

Proceduralne innowacje instytucji arbitrażowych: ICC publikuje uzasadnienia decyzji

Konkurując na rynku usług rozwiązywania sporów, coraz więcej instytucji arbitrażowych wprowadza nowe produkty (na temat apelacji arbitrażowej wprowadzonej przez AAA, zob. link, oraz przez Sąd Arbitrażowy Lewiatan, zob. link).

Tydzień temu Sąd Arbitrażowy Międzynarodowej Izby Handlowej (International Chamber of Commerce, ICC) ogłosił, że będzie komunikował swoim użytkownikom uzasadnienia „decyzji administracyjnych, które podejmuje na podstawie reguł ICC” (link).

Sąd ICC wskazuje, że ta dodatkowa usługa będzie dotyczyła decyzji dotyczących żądań wyłączenia arbitra, decyzji (zainicjowanych przez Sąd) w zakresie zastąpienia arbitra, postanowień dotyczących konsolidacji postępowań oraz jurysdykcji trybunałów.  Uzasadnienia nie będą automatyczne, lecz tylko na wniosek stron.  Strony więc będą musiały w tym zakresie dojść do porozumienia.  Podniesie to koszt postępowań, jednak—zgodnie z komunikatem—opłata administracyjna nie wyniesie więcej, niż USD 5000.

Aktualny przewodniczący Sądu—Alexis Mourre—oczekuje, że rozwiązanie to przyczyni się do większej jawności funkcjonowania Sądu ICC.  Publiczne udostępnianie uzasadnień decyzji dotyczących żądań wyłączenia arbitra postuluje już od 2010 r. Gary Born, argumentując że wzmocniłoby to spójność i przewidywalność systemu arbitrażowego rozwiązywania sporów oraz zmniejszyłoby liczbę „oportunistycznych” wniosków o wyłączenie (link).

Nowe rozwiązania Sądu ICC obowiązują od daty ogłoszenia, czyli od tygodnia.  Zmiana polityki ICC w zakresie uzasadniania decyzji dotyczących administrowanych przez tę instytucję postępowań jest warta odnotowania.  Podczas gdy uzasadnianie decyzji dotyczących wniosków o wyłączenie arbitra jest co do zasady standardem w postępowaniach inwestycyjnych, inaczej wygląda to w postępowaniach handlowych.

Również inne instytucje arbitrażowe rozwinęły w tym zakresie swoją praktykę.  Zgodnie z artykułem 10.6 (wersja z 2014 r.) London Court of Arbitration (LCIA), Sąd komunikuje stronom oraz arbitrom (w formie pisemnej) uzasadnienia decyzji dotyczących żądań wyłączenia arbitra/ów (link).  W wersji Reguł LCIA z 1998 r. nie znajdziemy podobnego postanowienia.  Wersja Reguł LCIA z 1998 r. zawierała bezpośrednie wyłączenie obowiązku wyjaśniania stronom wszystkich decyzji dotyczących postępowania, traktując je jako „administracyjne” (Article 29.1: “The decisions of the LCIA Court with respect to all matters relating to the arbitration shall be conclusive and binding upon the parties and the Arbitral Tribunal. Such decisions are to be treated as administrative in nature and the LCIA Court shall not be required to give any reasons”.)  (link)  Natomiast wersja Reguł z LCIA z 2014 r. wprowadziła modyfikację tego artykułu, wskazując że brak obowiązku uzasadniania nie stosuje się do decyzji dotyczących wniosków o wyłączenie (Article 29.1: “The determinations of the LCIA Court with respect to all matters relating to the arbitration shall be conclusive and binding upon the parties and the Arbitral Tribunal, unless otherwise directed by the LCIA Court. Save for reasoned decisions on arbitral challenges under Article 10, such determinations are to be treated as administrative in nature; and the LCIA Court shall not be required to give reasons for any such determination”). (link)  Praktyka Permanent Court of Arbitration w zakresie decyzji dotyczących żądań wyłączenia arbitra/ów jest bardziej skomplikowana (zob. Sarah Grimmer, The Determination of Arbitrators Challenges by the Secretary-General of the Permanent Court of Arbitration, (w:) Challenges and Recusals of Judges and Arbitrators in International Courts and Tribunals (Chiara Giorgetti (red.), 2015)) (link).

Hello world! Please add at least one Widget in "Appearance → Widgets" to Footer Sidebar #1
Copyright © freshface 2013