Applicable Law in the International Arbitration—konferencja (20/11/2015)

20 listopada b.r., na Uniwersytecie Śląskim, odbędzie się konferencja „Applicable Law in the International Arbitration”.

Konferencja będzie dotyczyła zagadnień prawa prywatnego międzynarodowego w arbitrażu, takich jak: prawo właściwe dla umowy o arbitraż, stosowanie prawa materialnego w postępowaniu arbitrażowym, rola lex mercatoria w arbitrażu, arbitraż ex aequo et bono, stosowanie przepisów bezwzględnie obowiązujących w arbitrażu międzynarodowym oraz zachowanie reguły porządku publicznego w różnych jurysdykcjach.

Więcej informacji: link

No Comments

Post a reply

Hello world! Please add at least one Widget in "Appearance → Widgets" to Footer Sidebar #1
Copyright © freshface 2013