Apelacja arbitrażowa—artykuł w PPH & nowelizacja regulaminu sądu Lewiatan

W najnowszym numerze Przeglądu Prawa Handlowego (nr 4/2015) ukazał się mój artykuł na temat drugiej instancji w postępowaniu arbitrażowym: „Instytucjonalizacja dwuinstancyjności postępowania arbitrażowego: apelacja arbitrażowa według nowych reguł American Arbitration Association” (link).  Rozważania te zainspirowało wprowadzenie drugiej instancji przez American Arbitration Association, dyskutowane na tym blogu w listopadzie 2013 r. (link)

Jak wiadomo, w ujęciu tradycyjnym, nie można składać odwołania od wyroku trybunału arbitrażowego ani w ramach samego postępowania arbitrażowego, ani do sądu powszechnego, a skargę o uchylenie orzeczenia można wnosić tylko w wąsko określonych przypadkach.  Przyjmuje się, że skraca to długość postępowań arbitrażowych i zwiększa trwałość orzeczeń.  Tym samym, brak możliwości zaskarżenia orzeczenia z przyczyn merytorycznych uważany jest za wyróżniającą cechę arbitrażu i na ogół postrzegany jest jako jego zaleta w stosunku do postępowania sądowego.

Jednakże, jak wskazuję w artykule, one size does not fit all, tzn. „[p]otrzeby proceduralne uczestników obrotu gospodarczego nie są jednolite.  Charakter sporu może sprawić, że strony będą chciały zapewnić sobie możliwość merytorycznej kontroli orzeczenia w ramach postępowania arbitrażowego, ponieważ bardziej niż na szybkości, z jaką orzeczenie stanie się ostateczne, będzie im zależało na merytorycznej poprawności rozstrzygnięcia.  Jednoinstancyjność postępowania arbitrażowego nie jest więc dla wszystkich uczestników obrotu gospodarczego rozwiązaniem optymalnym.  Fakt ten zaczynają dostrzegać niektóre stałe instytucje arbitrażowe”.

Artykuł jest wyjątkowo aktualny, ponieważ kilka dni temu (23 marca b.r.) Sąd Arbitrażowy Lewiatan, „odpowiadając na oczekiwania klientów [...] wprowadził do swojego regulaminu zmiany pozwalające na rozstrzyganie sporów – zgodnie z wolą stron – w postępowaniu I lub II instancyjnym”. (link)

Wydaje się, że nowelizacja regulaminu Sądu Arbitrażowego Lewiatan była odpowiedzią na uchylenie wyroku tego Sądu przez sądy powszechne, o którym pisze portal Mediacje (II CSK 358/14, wyrok SN z 20 marca 2015 r.): „Powodem uchylenia była treść klauzuli arbitrażowej.  Stanowiła ona, iż przewidziany jest w toku postępowania przed sądem polubownym tryb dwuinstancyjny […]  O tym, że drugiej instancji nie będzie powód dowiedział się dopiero przy ogłoszeniu wyroku sądu arbitrażowego, gdy arbiter stwierdził, że orzeczenie jest ostateczne.   Zdaniem Sądu Okręgowego sąd arbitrażowy powinien odmówić przyjęcia sprawy do rozpatrzenia widząc treść klauzuli przyjętej przez strony.  Apelację rozpatrywał Sąd w Łodzi, który przesądził, że orzeczenie sądu arbitrażowego było nieważne […]  Sąd Najwyższy w wyroku z 20 marca [2015 r.] potwierdził trafność orzeczenia Sądu Apelacyjnego i skargę kasacyjna oddalił”. (link)

No Comments

Post a reply

Hello world! Please add at least one Widget in "Appearance → Widgets" to Footer Sidebar #1
Copyright © freshface 2013