Archive

July 2015

Rezolucja PE dot. negocjacji TTIP: rekomendacje dla KE

Dziś Parlament Europejski („PE”) przyjął rezolucję dotyczącą dalszych negocjacji TTIP („Rezolucja”) (link) następującym rozkładem głosów: 436 za, 241 przeciw, 32 wstrzymało się.  PE—jak widać niejednogłośnie—dał Komisji Europejskiej („KE”) ograniczone zielone światło w zakresie dalszych negocjacji TTIP, formułując szereg rekomendacji.  Innymi słowy, PE przedstawił dziś swoją kompromisową wizję TTIP.

Jeśli chodzi o ISDS, PE zarekomendował KE wprowadzenie „nowego” systemu opartego o „profesjonalnych sędziów” i wyposażonego w mechanizm apelacyjny (punkt 2(d)(xv) Rezolucji).

W odpowiedzi na Rezolucję, komisarz d/s handlu Cecilia Malmström w dzisiejszym oficjalnym stanowisku (link) powiązała rekomendację PE w zakresie ISDS ze swoim „concept paper” z początku maja b.r. (link), w którym przedstawiła daleko idące propozycje reformy systemu ISDS.  Propozycje Malmström opierają się, co do zasady, na założeniu, że trybunały arbitrażowe powinny funkcjonować w podobny sposób, jak „tradycyjne” sądy (link).

Jednym zdaniem, KE—w majowym „concept paper”, zatytułowanym „Investment in TTIP and beyond – the path for reform”—zarekomendowała odejście od systemu arbitraży ad hoc do systemu opartego o stały „Sąd Inwestycyjny”.  Bardziej szczegółowo, KE ujęła swoje propozycje w cztery główne punkty: (1) wyraźne podkreślenie uprawnień państw przyjmujących inwestycje do wprowadzania regulacji w celu realizacji interesu publicznego („right to regulate”); (2) reforma mechanizmu powoływania i funkcjonowania trybunałów; (3) wprowadzenie mechanizmu apelacyjnego; oraz (4) doprecyzowanie relacji arbitrażowego systemu rozwiązania sporów inwestor-państwo do systemu lokalnych sądów powszechnych.

Dzisiejsza Rezolucja, w której widać dialog między PE a KE, pokazuje że w stosunku do arbitrażu inwestycyjnego zaczyna w tej części świata wiać „wind of change”.

Hello world! Please add at least one Widget in "Appearance → Widgets" to Footer Sidebar #1
Copyright © freshface 2013