Archive

May 2015

Międzynarodowa Karta Energetyczna przyjęta w Hadze

Dziś, 20 maja 2015 r., podczas konferencji ministerialnej w Hadze, delegaci z 75 państw formalnie przyjęli Międzynarodową Kartę Energetyczną (International Energy Charter).  Przyjęcie Karty to deklaracja woli zwiększenia współpracy pomiędzy państwami-sygnatariuszami w ramach sektora energetycznego (link).

Polska uczestniczy w tym procesie: (link).

Przyjęty tekst Karty: (link).  Więcej na temat tego instrumentu: (link).

Międzynarodowa Karta Energetyczna aktualizuje vel modernizuje przyjętą w 1991 r. w Hadze Kartę Energetyczną, której celem była integracja wschodnio- i zachodnio-europejskiego rynku energetycznego.  Karta miała charakter deklaracji politycznej, która zaowocowała podpisaniem  w 1994 r. w Lizbonie Traktatu Karty Energetycznej (Energy Charter Treaty), który wszedł w życie w 1998 r. (link).

Traktat Karty Energetycznej to wielostronna umowa międzynarodowa, regulująca m.in. kwestie dot. handlu i przesyłu energii. Przewidziany w niej arbitrażowy mechanizm rozwiązywania sporów jest często wykorzystywany w praktyce.  Warto w tym miejscu wskazać, że ostatnio Włochy wypowiedziały Traktat (link).

 

Ping An przeciwko Belgii—pierwsza sprawa inwestora z Chin w ICSID

Spoglądając na ‘docket’ ICSID, warto odnotować, że w jeszcze nieopublikowanym orzeczeniu z 30 kwietnia b.r., trybunał—w sprawie wytoczonej przeciwko Belgii przez dwie chińskie instytucje finansowe, Ping An Life Insurance Company of China, Limited oraz Ping An Insurance (Group) Company of China, Limited—odrzucił pozew w pierwszej, jurysdykcyjnej fazie postępowania.

Sprawa Ping An v. Belgium to jedna z pierwszych inwestycyjnych spraw arbitrażowych, mających swoje bezpośrednie źródło w ostatnim globalnym kryzysie finansowym.  Na pewno jest to pierwsza sprawa skierowana przez inwestora z Chin do centrum ICSID w Waszyngtonie.

W 2008 r., ubezpieczyciel Ping An (drugi pod względem wartości rynkowej na świecie: link) był największym akcjonariuszem w belgijsko-holenderskiej grupie bankowej Fortis, posiadając prawie 5% udziałów—dokonując tej inwestycji zaledwie rok wcześniej.

Jednakże w 2008 r., dotknięta kryzysem i chyląca się ku upadkowi grupa Fortis, została publicznie dofinansowana—lub, w zależności od przyjętej terminologii, ‘wykupiona’ (bail-out)—przez rząd Belgii, Luksemburga i Holandii (wspólni właściciele).

Zgodnie z przekazem prasowym, grupa Fortis została w dużej części ‘publicznie dofinansowana’, natomiast ‘belgijska’ część działalności grupy została sprzedana francuskiemu bankowi BNP Paribas.  Właśnie ta ostatnia część transakcji została zakwestionowana przez Ping An, który obecnie—w rezultacie tego bail out’u—oferuje w Belgii jedynie usługi ubezpieczeniowe pod marką ‘Aegis’.

Ping An zakwestionował więc ‘belgijski’ wykup grupy Fortis.  Kwestionowane ‘dokapitalizowanie’ miało miejsce w trakcie obowiązywania belgijsko-chińskiego BIT-u z 1986 r.  Jednakże BIT z 1986 r został zastąpiony nowym traktatem, który wszedł w życie w 2009 r.  Jak się wydaje, traktaty te pozostają ze sobą w pewnym zakresie w konflikcie.

Pozew został wniesiony przez inwestora dopiero 19 września 2012 r. (link) i prawdopodobnie—właśnie w oparciu o rationae temporis—trybunał zdecydował, że nie posiada jurysdykcji, żeby zająć się tą sprawą.

Po upublicznieniu orzeczenia, na pewno będzie warto zapoznać się z rozumowaniem trybunału.

Sprawa: Ping An Life Insurance Company of China, Limited and Ping An Insurance (Group) Company of China, Limited v. Kingdom of Belgium, ICSID Case No. ARB/12/29

Trybunał: Lord Collins (przewodniczący); Philippe Sands QC;  David AR Williams QC

Zob. więcej: Alison Ross, Belgium prevails against Chinese investor, 5 maja 2015 r. (link)

 

Hello world! Please add at least one Widget in "Appearance → Widgets" to Footer Sidebar #1
Copyright © freshface 2013