Archive

December 2014

Konwencja dot. jawności w traktatowych sporach inwestor-państwo przyjęta

W wielu miejscach na tym blogu wspominano o pracach UNCITRAL nad Konwencją dotyczącą jawności w traktatowych sporach inwestor-państwo (link) (link) oraz związanym z tym rejestrem jawności postępowań arbitrażowych (link).

Warto więc odnotować, że Zgromadzenie Generalne ONZ przyjęło Konwencję 10 grudnia 2014 r. (link)

Akces do Konwencji będzie otwarty od 17 marca 2015 r. i formalnie rozpocznie się w Port Louis na Mauritiusie.  Stąd też nazwa tego instrumentu prawnego: Konwencja mauretańska dotycząca jawności (link).

UE zatwierdziła Konwencję haską o umowach dotyczących jurysdykcji

4 grudnia 2014 r. Rada UE zatwierdziła przystąpienie UE do Konwencji haskiej z 30 czerwca 2005 r. o umowach dotyczących jurysdykcji (właściwości sądu) (link).  Tym samym UE może złożyć dokument przystąpienia w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Królestwa Niderlandów, które jest depozytariuszem Konwencji.  Konwencja wejdzie w życie po trzech miesiącach od zdeponowania dokumentu przystąpienia.

Zgodnie z preambułą decyzji zatwierdzającej przystąpienie UE do Konwencji, instrument ten „istotnie sprzyja autonomii stron międzynarodowych transakcji handlowych oraz większej przewidywalności rozstrzygnięć sądowych dotyczących takich transakcji.  W szczególności Konwencja zapewnia stronom niezbędną pewność prawa, która przejawia się poprzez poszanowanie zawartej przez nie umowy dotyczącej właściwości sądu, oraz poprzez to, iż orzeczenie wydane przez wskazany w niej sąd będzie mogło zostać uznane i wykonane w postępowaniach międzynarodowych”.  (Preambuła, (2).)

Jeśli chodzi o alokację kompetencji między poziomem UE a poziomem państw członkowskich, to „[p]odpisując Konwencję, Unia oświadczyła, zgodnie z art. 30 Konwencji, że ma kompetencje we wszystkich sprawach w niej uregulowanych. W związku z tym państwa członkowskie będą związane Konwencją w wyniku jej zatwierdzenia przez Unię”.  (Preambuła, (6).)  Tak więc wszystkie państwa członkowskie UE (z wyjątkiem Danii, która zgodnie z art. 1 i 2 Protokołu nr 22 w sprawie stanowiska Danii, załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, nie uczestniczy w przyjęciu omawianej decyzji i nie jest nią związana ani jej nie stosuje) oraz Meksyk (który przystąpił do Konwencji 26 września 2007 r.) będą związane Konwencją.

Konwencja (link) została przyjęta na 20-tej sesji Haskiej Konferencji Prawa Prywatnego Międzynarodowego – organizacji międzynarodowej utworzonej w 1893 r. i mającej swoją siedzibę, jak sama nazwa wskazuje, w Hadze (link).  Konferencja, licząca 77 państw członkowskich (plus UE), przyjęła do tej pory 38 konwencji dotyczących różnych gałęzi prawa.  Polska, od 1984 r., jest członkiem Konferencji.

Hello world! Please add at least one Widget in "Appearance → Widgets" to Footer Sidebar #1
Copyright © freshface 2013