Archive

September 2014

Zabezpieczenie kosztów arbitrażu w przypadku finansowania powoda przez osoby trzecie

Prawdopodobnie po raz pierwszy w historii inwestycyjnych postępowań arbitrażowych trybunał ICSID nakazał powodowi finansowanemu przez podmiot zewnętrzny zabezpieczenie kosztów postępowania.

Chodzi o sprawę RSM Production Corporation v. Saint Lucia (ICSID Case No. ARB/12/10)  (link).

13 sierpnia 2014 r. trybunał ICSID nakazał amerykańskiej spółce paliwowej RSM zdeponowanie USD 750,000 celem zabezpieczenia ewentualnego pokrycia kosztów postępowania przeciwko karaibskiej wyspie St. Lucia.  Trybunał stwierdził, że dotychczasowe postępowanie RSM przeciwko sąsiadowi St. Lucia – wyspie Grenada – uzasadnia zastosowanie środków zabezpieczających przewidzianych przez Artykuł 47 Konwencji ICSID oraz Regułę 39(1) Postępowań Arbitrażowych ICSID.  Jeden z członków Trybunału wyraził sprzeciw.

Natomiast większość Trybunału uznała, że ponieważ RSM dotychczas nie wykonywała postanowień oraz orzeczeń trybunałów arbitrażowych, istnieje obawa, że również w tym przypadku zachowa się podobnie.

Większość Trybunału zwróciła również uwagę na fakt finansowania RSM przez podmiot zewnętrzny (ang. third party funding).  Zdaniem większości Trybunału, fakt udziału podmiotu trzeciego w finansowaniu postępowania uzasadnia obawę, że RSM nie będzie honorowała orzeczenia zasądzającego koszty postępowania, ponieważ istnieje prawdopodobieństwo, że podmiot finansujący będzie unikał odpowiedzialności za koszty postępowania.

Jak zostało wspomniane, jeden z arbitrów (Edward Nottingham) wyraził sprzeciw przeciwko podjętej przez Trybunał decyzji.  Natomiast kolejny z arbitrów (Gavan Griffith QC) – będący w większości – sporządził „dodatkową” opinię popierającą zdanie większości.  Decyzja wraz z opinią Gavan’a Griffith’a dostępna jest tu: link.

Zdaniem Griffith’a, w tego typu sporach strona pozwana – czyli państwo – powinna zawsze mieć możliwość uzyskania kosztów w stosunku do strony powodowej, która jest w danym przypadku finansowana przez podmiot zewnętrzny.  Powód mógłby być zwolniony z tego obowiązku po zademonstrowaniu możliwości ewentualnego pokrycia kosztów postępowania strony przeciwnej.   (Zob. Jarrod Hepburn, In ICSID opinion, Gavan Griffith says third-party funded claimants should show ability to pay future costs awards – or be forced to post funds upfront, IAReporter, 27 sierpnia 2014 r.  (link))  W odpowiedzi na tę “dodatkową” opinię, inwestor wniósł o wyłączenie arbitra.  (Zob. Jarrod Hepburn, Investor moves to disqualify arbitrator on the basis of recent comments on third-party funding of arbitration claims, IAReporter, 10 września 2014 r. (link))  Sprawa jest w toku.

Więcej: Clemmie Spalton, St Lucia wins security at ICSID, GAR, 26 sierpnia 2014 r. (link).

Hello world! Please add at least one Widget in "Appearance → Widgets" to Footer Sidebar #1
Copyright © freshface 2013