Archive

June 2014

Raport UNCTAD n/t rozwiązywania sporów inwestor-państwo: USA & UE

Od czerwca 2013 r. Komisja Europejska (Komisja) negocjuje porozumienie dotyczące handlu i inwestycji pomiędzy UE a USA: Transatlantyckie Partnerstwo w dziedzinie Handlu i Inwestycji (Transatlantic Trade and Investment Partnership, TTIP), o którym pisano poniżej (zob. m.in. link).  Niedawno (czerwiec 2014 r.) UNCTAD opublikowała raport przedstawiający aktywność USA oraz państw członkowskich UE na forach rozwiązywania sporów inwestor państwa: link.  Raport dostarcza wiele ciekawych danych, które warto tu przytoczyć.  Główne wnioski to:

Po pierwsze, zarówno USA, jak i państwa członkowskie UE mają rozbudowaną, lecz niejednolitą siatkę traktatów inwestycyjnych:

(a)      Podczas gdy USA zawarły dwustronne umowy inwestycyjne (BIT-y) z 57 państwami, państwa członkowskie UE są sygnatariuszami 1228 umów z państwami spoza UE (extra-UE BIT-y).

(b)      W ramach UE liczba extra-UE BIT-ów per państwo członkowskie nie rozkłada się jednolicie: Niemcy są stronami 114 takich umów, a Irlandia nie zawarła do tej pory żadnej.

(c)      USA zawarły BIT-y z 9 „nowymi” państwami członkowskimi UE.

Po drugie, inwestorzy pochodzący z USA i UE są aktywnymi użytkownikami mechanizmu rozwiązywania sporów inwestor-państwo:

(d)      75% wszystkich pozwów inwestor-państwo pochodzi z USA oraz UE.

(e)      Jeśli chodzi o aktywność inwestorów z UE, to prym wiodą inwestorzy ze „starych” państw członkowskich: 75% pozwów wywodzących się z UE zostało wniesione przez inwestorów z Holandii, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji, Włoch oraz Hiszpanii.

Po trzecie, patrząc od strony pozwanego państwa, narażenie na roszczenia ze strony inwestora jest zróżnicowane:

(f)      Do tej pory zostało zainicjowanych 16 spraw przeciwko USA; żadna z tych spraw nie została wniesiona przez inwestora z państwa członkowskiego UE.

(g)      Państwa członkowskie UE wystąpiły po stronie pozwanej w 117 sprawach; 25% tych spraw zostało wytoczonych przeciwko Republice Czech.  Niektóre z państw członkowskich (np. Austria, Dania i Finlandia) nie musiały się nigdy mierzyć z inwestorem na forum arbitrażowym.  88 z wspomnianych 117 spraw to spory powstałe w oparciu o intra-UE BIT-y (tzn. BIT-y pomiędzy państwami członkowskimi, zob. post z 25 stycznia 2014 r.).

Hello world! Please add at least one Widget in "Appearance → Widgets" to Footer Sidebar #1
Copyright © freshface 2013