Archive

May 2014

Telekomy przeciwko Indiom

Niedawno rozpoczęły się dwie interesujące sprawy inwestycyjne przeciwko Indiom.  W obydwu sprawach po stronie powodowej występują podmioty zajmujące się dostarczaniem usług telekomunikacyjnych.  Obydwie sprawy dotyczą zarzutu odpowiedzialności podatkowej inwestora.

W pierwszej sprawie holenderska spółka zależna Vodafone (brytyjskie przedsiębiorstwo telekomunikacyjne) rozpoczęła w kwietniu b.r. postępowanie arbitrażowe, w którym przedmiotem sporu jest zwrot podatku od transakcji zakupu spółki działającej lokalnie, lecz zarejestrowanej poza granicami kraju.  Postępowanie rozpoczęto po dwóch latach od zawiadomienia przez Vodafone państwa indyjskiego o sporze.  W międzyczasie strony próbowały osiągnąć porozumienie.

Spór opiera się o podpisany w 1995 r. BIT między Holandią a Indiami (link) i będzie toczył się w oparciu o Regulamin UNCITRAL.  Kwestia sporna dotyczy rzekomej odpowiedzialności podatkowej Vodafone z tytułu zakupu jej hinduskiego – lecz zarejestrowanego w Hong Kongu – partnera w 2007 r.  Rząd Indii twierdzi, że od tej transakcji należy mu się USD 2.6 mld.  Zdaniem Vodafone, podatek nie należy się, ponieważ w transakcję zaangażowane były spółki nie zarejestrowane w Indiach.  Argument Vodafone został potwierdzony przez Sąd Najwyższy Indii w styczniu 2012 r. (linkl).  W odpowiedzi na orzeczenie Sądu, Parlament Indii przyjął ustawę zezwalającą na opodatkowanie transakcji transgranicznych do 1962 r. wstecz.  Vodafone twierdzi, że ustawa ta narusza holendersko-indyjski BIT.  (Zob. więcej: James Crabtree, Vodafone turns to arbitrators in seven-year Indian tax dispute, FT, 7 maja 2014 r. oraz Douglas Thomson, Vodafone-India arbitration is on, GAR, 9 maja 2014 r.)

W międzyczasie Nokia (fińskie przedsiębiorstwo telekomunikacyjne) złożyło Indiom w kwietniu b.r. zawiadomienie o sporze dotyczące odpowiedzialności podatkowej opiewającej na USD 3.5 mld, zgodnie z hindusko-fińskim BIT-em podpisanym w 2002 r. (link).  Jeżeli sprawa nie zostanie rozwiązana w ciągu trzech miesięcy, inwestor będzie mógł, zgodnie z traktatem, rozpocząć postępowanie arbitrażowe.

Organy podatkowe Indii twierdzą, że Nokia jest odpowiedzialna z tytułu pobierania oprogramowania do telefonów komórkowych produkowanych w Indiach, a następnie eksportowania produktu finalnego poza kraj.  Zamieszaną w sprawę fabrykę Nokii (w prowincji Chennai) zamknięto i zamrożono jej aktywa.  Sprawa była też rozpatrywana przez lokalne sądy.  Nokia twierdzi, że działania władz podatkowych naruszają traktat między Indiami a Finlandią.  (Zob. więcej: Leo Szolnoki, Nokia invokes treaty in Indian tax battle, GAR, 14 maja 2014 r. oraz James Crabtree, Nokia seeks arbitration for India tax dispute, FT, 15 maja 2014 r.)

Kontrola cen usług użyteczności publicznej przez krajowy organ nadzoru a prawa inwestora zagranicznego

Działający w Estonii sprywatyzowany zakład użyteczności publicznej zajmujący się dostarczaniem wody (AS Tallinna Vesi) – kontrolowany przez holenderskiego inwestora (United Utilities BV) – doręczył 13 maja b.r. odpowiednim organom rządu Estonii zawiadomienie o sporze (ICSID) na mocy dwustronnego traktatu inwestycyjnego (BIT) między Holandią a Estonią.  Oznacza to, że nad Estonią rozciąga się ryzyko kolejnej sprawy przed ICSID.

Spór powstał w odpowiedzi na niewyrażenie przez estoński urząd ochrony konkurencji zgody na podniesienie przez spółkę cen za jej usługi w Tallinie.  United Utilities BV nabyła pakiet kontrolny AS Tallinna Vesi w 2001 r. w ramach sponsorowanej przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju prywatyzacji systemu dostarczania wody w Tallinie.  W 2010 r. Estonia przyjęła ustawę antymonopolową, która przyznaje urzędowi ochrony konkurencji uprawnienie do ograniczenia wysokości zysków przedsiębiorstw użyteczności publicznej do „rozsądnego” poziomu.  W 2011 r. urząd odrzucił wniosek taryfowy AS Tallinna Vesi, jako nie spełniający wymogów „uzasadnionej rentowności”, właśnie na podstawie tej ustawy.  Zdaniem spółki, zamrożenie cen dostarczania wody w latach 2011-2013 naraziło ją na stratę 50 mln euro; dalsza kontrola taryf może, do zakończenia koncesji w 2020 r., spowodować stratę w wysokości 90 mln euro.  Spółka twierdzi, że doszło w tym przypadku do naruszenia zasady uczciwego i sprawiedliwego traktowania (FET) przewidzianego w BIT-cie.  W przeciwieństwie do niektórych innych holenderskich BIT-ów, umowa z Estonią nie przewiduje 6-miesięcznego okresu „cooling off” lub wymogu wszczęcia postępowania w sądach lokalnych, co oznacza że inwestor może bezpośrednio rozpocząć postępowanie arbitrażowe przed ICSID.  (Zob. więcej: Richard Woolley, Estonia risks ICSID claim over water tariffs, GAR z 14 maja 2014 r.)

Głos Izby Lordów w debacie nad TTIP

Komisja ds. UE przy angielskiej Izbie Lordów wyraziła niepokój w związku z proponowanym wprowadzeniem mechanizmu arbitrażowego dla sporów inwestor-państwo do aktualnie negocjowanego traktatu o wolnym handlu między UE a USA (Transatlantic Trade and Investment Partnership, TIP).  W opublikowanym 13 maja b.r. raporcie (link), komisja nalega, aby rzecznicy wprowadzenia arbitrażu inwestor-państwo dostarczyli „mocnych” argumentów przemawiających za włączeniem tego mechanizmu do TTIP lub przekonująco rozwiali obecne w debacie publicznej obawy przed stosowaniem arbitrażu inwestycyjnego.  Komisja uważa, że rząd brytyjski powinien przyjąć bardziej proaktywną postawę w działaniach mających na celu reformę arbitrażu inwestor-państwo.  Dokument zawiera też szereg propozycji reform, w tym zwiększenie jawności postepowań (poprzez publikowanie dokumentów, zapewnienie osobom trzecim dostępu do postepowań, jawność rozpraw etc.) oraz wprowadzenie zasady, zgodnie z którą strona przegrana zwraca koszty postępowania.

Jak pisano wcześniej na tym blogu, prace nad TTIP budzą duże zainteresowanie (link).  Aktualnie trwają konsultacje publiczne, które prowadzi Komisja Europejska (link).  W połowie marca rząd Republiki Niemiec wyraził swoje negatywne stanowisko dla wprowadzenia arbitrażu inwestor-państwo do TTIP, stwierdzając, że z perspektywy Niemiec amerykańscy inwestorzy w UE mają zapewnioną wystarczającą ochronę prawną w sądach krajowych (link).  Kontrowersje budzą też prace nad porozumieniem o wolnym handlu między UE a Kanadą (link).

Hello world! Please add at least one Widget in "Appearance → Widgets" to Footer Sidebar #1
Copyright © freshface 2013