Archive

February 2014

Obrady UNCITRAL: konwencja dot. transparencji w traktatowych sporach inwestor-państwo

W tym tygodniu (3-7 lutego 2014 r.) obraduje w Nowym Jorku 60-ta sesja arbitrażowej grupy roboczej UNCITRAL.  Przedmiotem prac jest konwencja dotycząca transparencji w traktatowych sporach inwestor-państwo.

UNCITRAL przyjęła podczas swojej 46-tej sesji (Wiedeń, 8-26 lipca 2013 r.) reguły dotyczące transparencji w traktatowych sporach inwestor-państwo (razem z Regulaminem arbitrażowym zawierającym nowy art. 1 ust. 4) i zarekomendowała arbitrażowej grupie roboczej prace nad konwencją, która umożliwiłaby stosowanie tych reguł do istniejących traktatów (zob. post z 18 stycznia 2014 r.).  Podczas 59-tej sesji (Wiedeń, 16-20 września 2013 r.) grupa arbitrażowa ukończyła pierwsze czytanie konwencji.  Podczas trwającej właśnie w Nowym Jorku sesji grupa robocza planuje ukończyć drugie czytanie.

Draft Konwencji: http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/V13/881/41/PDF/V1388141.pdf?OpenElement

Konsultacje ws. Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)

Jak wiadomo, od czerwca 2013 r. Komisja Europejska (Komisja) negocjuje porozumienie dotyczące handlu i inwestycji pomiędzy UE a USA.  Zakończenie negocjacji ws. Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie Handlu i Inwestycji (Transatlantic Trade and Investment Partnership, TTIP) jest planowane na 2014 r.  Jeśli TTIP zostanie zawarte, to w jego wyniku dojdzie do powstania największej strefy wolnego handlu na świecie.

21 stycznia 2014 r. Komisja ogłosiła decyzję o zamiarze przeprowadzenia konsultacji publicznych ws. postanowień TTIP dotyczących inwestycji.  Decyzja ta wynika z bardzo dużego zainteresowania wielu środowisk prowadzonymi negocjacjami. Jednym z najbardziej kontrowersyjnych elementów prac nad porozumieniem są rozwiązania dotyczące mechanizmu rozwiazywania sporów inwestor-państwo.  Wiele środowisk krytykuje istniejący system arbitrażu inwestycyjnego jako prowadzący do nadużyć, wskazując głównie na ‘treaty shopping’ w toczącej się sprawie Philip Morris Asia Limited v. The Commonwealth of Australia (UNCITRAL, PCA Case No. 2012-12).  Można oczekiwać, że planowane konsultacje spotkają się z dużym zainteresowaniem.

Jurysdykcja sądów USA w stosunku do korporacji międzynarodowych (Daimler AG v. Bauman)

14 stycznia 2014 r. Sąd Najwyższy USA stanął przed pytaniem, czy zagraniczna spółka może być poddana jurysdykcji krajowej w oparciu o to, że jej spółka-córka miała kontakt z forum jednego ze stanów USA.  Zdaniem Sądu, odpowiedź na to pytanie brzmi negatywnie.  W sprawie Daimler AG v. Bauman (No. 11-965) Sąd Najwyższy USA stwierdził, że jeżeli roszczenie dotyczy zdarzenia, które miało miejsce poza USA, zagraniczna spółka nie podlega jurysdykcji sądu stanowego (tu: sądu stanu Kalifornia).

W tej sprawie roszczenie dotyczyło naruszeń praw człowieka dokonanych przez argentyńską córkę (Mercedes-Benz Argentina, Daimler MB) spółki Daimler w Argentynie.  Argentyńscy powodowie wnieśli w sądzie federalnym w Kalifornii powództwo przeciwko Daimler AG (niemiecka spółka z siedzibą w Stuttgarcie), zarzucając jej współpracę ze służbami bezpieczeństwa w okresie argentyńskiej „brudnej wojny” w latach 1975-1977.  Strona powodowa próbowała przekonać Sąd do nałożenia na Daimler AG odpowiedzialności za działalność Daimler MB.  Sąd orzekł, że nie można pozwać Daimler AG w sądach federalnych Kalifornii w oparciu o działalność gospodarczą w Argentynie jej spółki córki Daimler MB.

W rezultacie tego orzeczenia zostały ograniczone fora, w ramach których można pozywać spółki z tytułu roszczeń, które nie dotyczą bezpośrednio miejsc, w których prowadzą one działalność gospodarczą.  Decyzja ta nie dziwi, zważywszy zeszłoroczne orzeczenie amerykańskiego Sądu Najwyższego w sprawie Kiobel v. Royal Dutch Petroleum (133 S. Ct. 1659), zgodnie z którym do nałożenia odpowiedzialności za naruszenie praw człowieka dokonanego poza USA konieczne jest udowodnienie “znaczącej działalności” pozwanej spółki w USA.

Orzeczenie: http://www.supremecourt.gov/opinions/13pdf/11-965_1qm2.pdf

Hello world! Please add at least one Widget in "Appearance → Widgets" to Footer Sidebar #1
Copyright © freshface 2013