Archive

January 2014

Karta praw podstawowych UE a dostarczanie usług internetowych

Zgodnie z wyrokiem sądu apelacyjnego w Hadze z dnia 28 stycznia 2014 r. (BREIN v. Ziggo & XS4ALL, 374634/HA ZA 10-3184) holenderscy dostawcy usług internetowych (ISP) nie mają obowiązku blokowania dostępu do The Pirate Bay, jednej z głównych wyszukiwarek plików w sieci peer-to-peer.  W 2010 r. BREIN – zarejestrowana w Holandii międzynarodowa fundacja chroniąca  prawa autorskie przemysłu rozrywkowego przed nieautoryzowanym kopiowaniem i dystrybucją, w skład której wchodzi między innymi Motion Picture Association - pozwała głównego dostawcę usług internetowych w Holandii (Ziggo), żądając zablokowania dostępu do The Pirate Bay.  W celu uniknięcia potencjalnie negatywnego precedensu do postępowania dołączył XS4ALL, konkurencyjny w stosunku do Ziggo ISP.

Sąd I instancji nakazał zablokowanie dostępu do strony.  Natomiast sąd apelacyjny w Hadze stwierdził, że wprowadzona blokada strony The Pirate Bay narusza prawo ISP do prowadzenia działalności gospodarczej i zniósł blokadę.

Sąd apelacyjny oparł swoją decyzję o Kartę praw podstawowych UE (Charter of Fundamental Rights of the European Union), która z jednej strony statuuje prawo do prowadzenia działalności gospodarczej (art. 16 Karty), a z drugiej potwierdza zasadę ochrony prawa własności (art. 17 Karty).  W tym przypadku, zdaniem sądu, wprowadzenie blokady dostępu do strony internetowej nie przeszło testu proporcjonalności (art. 52(1) Karty) i naruszyło prawo ISP do prowadzenia działalności gospodarczej.

Podobne postępowania toczą się w innych jurysdykcjach europejskich.  Ciekawe, jakie instrumenty prawne wykorzystają sądy, rozstrzygając te spory.

Dodatkowe informacje:  http://www.wired.co.uk/news/archive/2014-01/28/the-pirate-bay-blockade-lifted-in-holland

Cross-Border Class Actions: The European Way

W grudniu 2013 r. ukazała się książka “Cross-Border Class Actions: The European Way” (Sellier), która jest rezultatem dwuletniego projektu badawczego koordynowanego przez Université Libre de Bruxelles (Prof. Arnaud Nuyts)  i University of Cyprus (Prof. Nikitas Hatzimihail) oraz finansowanego przez Komisję Europejską.

Coraz częstsze występowanie postępowań grupowych  w ramach europejskiej przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości wymagało zbadania, czy istniejące na poziomie UE instrumenty prawne oraz instytucjonalny mechanizm współpracy sądowej są w stanie skutecznie i efektywnie sobie z nimi poradzić.  W szczególności celem badań była odpowiedź na pytanie, czy system jurysdykcyjny przewidziany w zreformowanym rozporządzeniu Bruksela I – które zostało zaprojektowane dla postępowań indywidualnych – można wykorzystać do rozpatrywania sporów grupowych, czy też potrzebne są zupełnie nowe reguły.

Więcej informacji, w tym spis treści i fragment książki:

http://www.sellier.de/pages/en/buecher_s_elp/europarecht/937

http://www.degruyter.com/viewbooktoc/product/206183

Najwyższe orzeczenie w historii Traktatu Karty Energetycznej

W sprawie Anatolie Stati, Gabriel Stati, Ascom Group SA & Terra Raf Trans Trading Ltd v Kazakhstan, Trybunał przy Izbie Handlowej w Sztokholmie przyznał w grudniu 2013 r. $506 milionów (plus odsetki) inwestorom z Mołdawii oraz powiązanym z nimi spółkom w sprawie przeciwko Kazachstanowi. Orzeczenie opiewa na najwyższą sumę w ramach dotychczasowych postępowań arbitrażowych toczonych w oparciu o Traktat Karty Energetycznej (Energy Charter Treaty).

Spór powstał w 2010 r. Strona powodowa twierdziła, że władze Kazachstanu przejęły w tym roku ich działalność gospodarczą w sektorze paliwowym. Powodowie nabyli w 1999 r. dwie spółki wraz z przyszłymi licencjami wydobywczymi w dwóch regionach Kazachstanu: Borankol i Tolkyn. Po dokonaniu inwestycji spółki zaczęły przynosić zysk. Państwowe inspekcje w 2008 r. zintensyfikowały swoja działalność kontrolną i naruszyły – m.in. poprzez fałszywe oskarżenia o nielegalną działalność oraz nałożenie nieuzasadnionych obciążeń podatkowych – uprawnienia powodów wynikające z dononanych przez nich inwestycji.

Orzeczenie zostało wydanie 19 grudnia 2013 r. po trzech latach postępowania. Trybunał uznał, że Kazachstan naruszył obowiązek sprawiedliwego i równego traktowania inwestycji dokonanej przez powodów. Kazachstan jest najbardziej “doświadczonym” państwem WNP w zakresie arbitrażu inwestycyjnego, mając na koncie już kilkanaście spraw wytoczonych mu przez inwestorów.

Skład trybunału: Karl-Heinz Böckstiegel (przewodniczący), David Haigh, Sergey Lebedev. Orzeczenie niepublikowane.

Hello world! Please add at least one Widget in "Appearance → Widgets" to Footer Sidebar #1
Copyright © freshface 2013