Archive

September 2013

Drugi doroczny tydzień arbitrażu w Hong Kongu

21-24 października 2013 r. centrum arbitrażowe w Hong Kongu (Hong Kong International Arbitration Centre) organizuje drugi doroczny tydzień arbitrażu. Program znajduje się tu: http://hkaweek.hkiac.org/

Centrum powstało w 1985 r. Przyjęte przez centrum w 2008 r. reguły arbitrażowe są wzorowane na prawie szwajcarskim. Aktualna edycja reguł pochodzi z 2013 r.

W kierunku Europejskich Reguł Procedury Cywilnej

European Law Institute (ELI) oraz UNIDROIT (International Institute for the Unification of Private Law) rozpoczęły prace nad projektem Europejskich Reguł Procedury Cywilnej (European Rules of Civil Procedure). Projekt prowadzony jest we współpracy z American Law Institute (ALI).

W 2004 r. ALI wspólnie z UNIDROIT opublikowały Reguły Transnarodowej Procedury Cywilnej (Principles of Transnational Civil Procedure). Reguły transnarodowe posłużą jako punkt wyjścia dla konstruowania reguł europejskich. Pierwsze spotkanie robocze odbędzie się w Wiedniu w dniach 18-19 października 2013 r. Więcej informacji znajduje się tu: https://www.europeanlawinstitute.eu/news-events/events/

Orzeczenie Trybunału w Hadze w/s Chevron v. Ekwador

17 września 2013 r. Stały Trybunał Arbitrażowy w Hadze wydał orzeczenie częściowe w sprawie Chevron przeciwko Ekwador. Jest to już piąte orzeczenie w tym postępowaniu, które toczy się zgodnie z regułami UNCITRAL. Orzeczenie dotyczy interpretacji ugody zawartej w 1995 r. przez strony postępowania.

Ugoda została podpisana z jednej strony przez ekwadorskiego ministra energii i górnictwa oraz przedstawiciela państwowej ekwadorskiej spółki paliwowej PetroEcaudor a z drugiej przez dwóch przedstawicieli TexPet, czyli spółki, którą obecnie – lecz nie w momencie zawarcia ugody – posiada amerykański Chevron. TexPet w konsorcjum z Petroecuador wydobywał w latach 1964-1990 ropę naftową. W ugodzie TexPet zobowiązał się do podjęcia działań naprawczych w skażonej Amazonii w zamian za zwolnienie z odpowiedzialności za oddziaływanie na środowisko. Artykuł 5.1 ugody zawiera postanowienie, zgodnie z którym po ukończeniu prac naprawczych rząd Ekwadoru oraz Petroecuador zrzekają się wobec TexPet oraz wszystkich podmiotów od niej zależnych, powiązanych z nią osób trzecich oraz jej pełnomocników i pracowników wszystkich roszczeń z tytułu zanieczyszczenia środowiska przez działalność konsorcjum. Ugoda nie zawiera klauzuli wyboru prawa ani forum, jednak strony zgodne są co do tego, że prawo Ekwadoru jest prawem właściwym dla interpretacji treści i skutków ugody.

W 2001 r. Chevron przejął Texaco, której spółką zależną był TexPet. Chevron twierdzi, że zgodnie z Artykułem 5.1 jest objęty zwolnieniem z odpowiedzialności. Rząd Ekwadoru i Petroecaudor temu zaprzeczają.

Trybunał orzekł częściowo na korzyść Chevron, uznając że ugoda wyłącza możliwość dochodzenia przez rząd Ekwadoru i Petroecuador  “zbiorowych” roszczeń odszkodowawczych (przyznanych przez Artykuł 19(2) Konstytucji Ekwadoru) przeciwko TexPet oraz innym powiązanym z nią podmiotom, a więc również przeciwko Chevron. Tym samym ugoda chroni Chevron przed roszczeniami podmiotów indywidualnych, które nie dotyczą szkody na osobie. Wyłączenie nie obejmuje jednak odrębnych od rządu ekwadorskiego i Petroecuador indywidualnych roszczeń osób trzecich dotyczących szkód na osobie. Kwestią fundamentalną pozostaje więc rozróżnienie roszczeń zbiorowych od indywidualnych.

Orzeczenie dostępne jest na ita (investment treaty arbitration): http://italaw.com/sites/default/files/case-documents/italaw1585.pdf

Hello world! Please add at least one Widget in "Appearance → Widgets" to Footer Sidebar #1
Copyright © freshface 2013